Вівторок, 21.11.2017, 06:30
Вітаю Вас Гість | RSS

                      КВНЗ "Жовтоводський педагогічний коледж" ДОР  

Меню сайту
Наше опитування
Чи бажаєте Ви навчатись у нашому училищі?
Всього відповідей: 1047
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Початкова освіта

ЗМІСТ ПРОГРАМИ З ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

ПЕДАГОГІКА

1. Предмет педагогіки. Виникнення і становлення педагогіки.

Педагогіка як наука. Предмет педагогіки - виховання людини. Становлення педагогіки. Виникнення перших шкіл у стародавній Індії, Китаї, Єгипті. Системи виховання у державах стародавньої Греції (Спарті, Афінах). Зародження елементів педагогічної теорії у працях стародавніх грецьких та римських філософів (Демокріт, Сократ, Платон, Квінтіліан). Системи навчання та виховання в період середньовіччя.

Наукова і педагогічна діяльність Яна Амоса Коменського. Стислий нарис подальшого розвитку ідей гуманістичної педагогіки у працях класиків педагогічної науки 18-20 ст (Д.Дідро, К.-А. Гельвецій, Ж.-Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці, Й.-Ф. Гербарт, Ф. Дістервег).

Становлення педагогіки в Україні (педагогічні статті та роздуми «Палеї», «Златоуст», «Ізмарагд», «Пчела», «Злата матиця» в Київській Русі, видатні діячі П.Могила (1597—1647), Ф. Прокопович (1681—1736), Г. Сковорода (1722—1790), І. Котляревський (1769—1838), Т. Шевченко (1814—1861), К. Ушинський (1823—1871), А.Макаренко (1888—1939), Г. Ващенко (1878— 1967), В.О. Сухомлинський (1918—1970) та їх внесок в розвиток педагогічної науки).

2. Основні педагогічні поняття.

Основні педагогічні поняття: виховання, навчання, освіта, самовиховання, самоосвіта, знання, вміння, навички. Система педагогічних наук (загальна педагогіка, вікова, корекційна, галузеві педагогіки, історія педагогіки, часткові методики, соціальна педагогіка).

3. Мета та завдання виховання.

Поняття мети виховання. Завдання основних напрямів розвитку особистості (розумового виховання, морального виховання, естетичного виховання, трудового виховання, фізичного виховання). Сучасне звучання мети виховання.

4. Суть процесу навчання. Етапи засвоєння знань.

Двосторонній характер процесу навчаня. Функції процесу навчаня: освітня, розвиваюча, виховна, їх взаємозв¢язок. Поняття про процес засвоєння знань.

5. Методи навчання.

Поняття методів навчання та їх класифікація. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів. Методи контролю і самоконтролю.

 

6. Методи і форми виховання

Поняття методу та прийому виховання. Класифікація методів виховання. Характеристика основних груп методів виховання.

Організаційні форми виховної роботи: масові, групові, індивідуальні.

7. Виховання дітей у сімї

Сім¢я як соціально - педагогічне середовище. Особливості та перспективи розвитку сучасної сім¢ї. Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім¢ї. Види й методи роботи з батьками учнів. Підвищення педагогічних знань батьків.

8. Особистісно орієнтоване навчання і виховання.

Особистісний підхід у педагогіці. Вихідні положення особистісно орієнтованої системи навчання та виховання. Мета і завдання особистісно орієнтованого навчання та виховання. Особистісно орієнтовані технології.

 

ПСИХОЛОГІЯ

1. Предмет психології, її завдання.

Поняття про психіку та психологію. Психічні явища, їх класифікація.

Завдання і значення психологічних знань для навчання та виховання дітей.

2.Загальне поняття про особистість

Людина як індивід. Поняття про особистість та індивідуальність. Психологічні характеристики особистості: стійкість властивостей особистості, єдність особистості, активність особистості.Спрямованість особистості: потреби, мотиви, інтереси, ідеали переконання.

3. Увага

Поняття про увагу. Фізіологічні основи уваги. Види уваги (мимовільна, довільна, після довільна), їх характеристика. Основні властивості уваги: концентрація (зосередженість), стійкість, переключення, розподіл, обсяг. Неуважність та її причини.

4. Відчуття

Поняття про відчуття. Фізіологічна основа відчуттів. Класифікація і види відчуттів.Загальні властивості відчуттів: якість, інтенсивність, тривалість, просторова локалізація.Головні закономірності відчуттів: пороги чутливості, адаптація, сенсибілізація, синестезія.

5. Сприймання

Поняття про сприймання. Сприймання як активний процес побудови перцептивного образу. Фізіологічні основи сприймання. Загальні особливості сприймання: предметність, цілісність та структурність, константність, апперцепція, осмисленість та узагальненість, вибірковість. Ілюзії сприймання. Роль минулого досвіду у сприйманні. Класифікація та види сприймання. Спостереження і спостережливість. Індивідуальні особливості сприймання.

6. Пам’ять

Поняття про пам’ять. Фізіологічні основи пам’яті. Значення пам’яті в життєдіяльності людини. Асоціації, їх види: прості і складні асоціації. Характеристика простих асоціацій: за схожістю, за суміжністю, за контрастом. Процеси пам’яті: западня, збереження, відтворення, забування. Явище ремінісценції. Основні критерії класифікації пам’яті. Види пам’яті. Індивідуальні особливості пам’яті. Індивідуальні відмінності в процесах пам’яті: швидкість, точність, міцність запам’ятовування, готовність до відтворення. Типи пам’яті: наочно-образний, словесно-логічний, проміжний.

7. Мислення

Поняття про мислення. Фізіологічні основи мислення. Зв’язок мислення і мовлення. Операції мислення: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, конкретизація, абстрагування. Форми мислення: поняття, судження, умовисновки.

Види мислення та їх характеристика. Індивідуальні особливості мислення (якості розуму): самостійність, широта, глибина, гнучкість, швидкість, критичність.

8. Уява

Поняття про уяву. Значення уяви в житті та діяльності. Фізіологічні основи уяви. Види уяви: мимовільна і довільна, репродуктивна і творча, активна і пасивна. Мрія як особливий вид уяви. Процеси уяви: аглютинація, гіперболізація, літота, підкреслення, схематизація, типізація.

 

Програма екзамену з математики для вступників на базі 9 класів спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта»

Завдання  для екзаменаційної роботи  з математики на базі 9 класів вибрані з Збірника завдань для державної підсумкової атестації з математики . 9 клас.

  А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонський , М.С. Якір  за редакцією  М.І. Бурди, рекомендованого Міністерством освіти і науки України (Наказ  Міністерства  освіти і науки України від  27.12.2013 №1844).

Завдання  призначені  для  складання екзаменаційних іспитів  з математики на базі  9 класів випускників  девʼятих класів загальноосвітніх навчальних закладів.

  Зміст завдань відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів. Пакет містить 10 різних варіантів екзаменаційних  робіт. Кожен варіант  екзаменаційної роботи  складається  з двох частин,які відрізняються за складністю та формою тестових завдань. 

    У першій частині екзаменаційної роботи пропонується 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання наведено  чотири  можливих варіантів  відповіді, з яких тільки одна є правильною. Завдання з  вибором однієї відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку  відповідей указано тільки одну літеру, якою позначено правильну відповідь. При цьому  абітурієнт не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір.

Правильне розв’язання кожного завдання першої частини №№ 1.1-1.12 оцінюється  одним балом . Якщо у бланку відповідей указано правильну відповідь,то за це завдання нараховується 1 бал,якщо ж указана абітурієнтом відповідь є неправильною,то виконання завдання оцінюється у 0 балів.

Друга частина екзаменаційної роботи складається з 6 завдань (4 завдання з алгебри і 2 завдань з геометрії) відкритої форми. Правильне розв’язання чотирьох із цих завдань оцінюється двома балами:якщо у бланку відповідей указано  правильну  коротку відповідь до завдання,то за це нараховується два бали, якщо ж  указана абітурієнтом відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються.

Два завдання цієї частини (за вибором абітурієнта) вважаються виконаними правильно, якщо абітурієнт навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного його етапу та дав правильну  відповідь. Таке завдання оцінюється  трьома балами

На екзамен виносяться такі теми:

1. Натуральні числа та арифметичні дії над ними.

2. Одночлени та многочлени та дії над ними.

3. Лінійні рівняння та їх способи розв’язування.

4. Квадратне рівняння.

5. Розв’язування квадратних нерівностей за графіками.

6. Складені задачі на рух.

7. Розв’язування трикутників.

8. Вектори на площині.

Програма вступного іспиту з історії України

 

Вступ

Предмет і завдання курсу історії України. Проблематика й структура курсу. Проблеми періодизації історії України. Історіографія курсу історії України. Концепції історії України. Вплив природно - географічних факторів на розвиток історії України. Формування індустріального суспільства в українських землях. Суперечливі процеси модернізації суспільного та повсякденного життя.

Друга світова війна і Україна. Особливості післявоєнного періоду в Україні.

Україна в умовах біполярного світу у 50-х – першій половині 80-х років ХХст.

Україна в умовах загальносвітових та європейських інтеграційних процесів і розпаду СРСР (1985-1991). Процеси демократизації українського суспільства за часів перебудови.

Відновлення незалежності України. Основні тенденції розвитку держави.

 

Найдавніша історія України

Українські землі в епоху палеоліту, мезоліту. Родові общини і племена. Археологічні та історико-лінгвістинні джерела про етнічну єдність південної групи східнослов'янських племен. Праукраїнський етнос. Розселення первісних людей. Мідний вік та епоха бронзи. Неолітична революція. Пам’ятки трипільської культури. Гіпотези щодо виникнення найдавніших держав на території України. Залізний вік: формування цивілізованого суспільства . Народи Північного Причорномор’я (таври, кіммерійці, скіфи, сармати, готи). Етнокультурні зв’язки скіфів і сарматів із слов’янами. Антична цивілізація Північного Причорномор’я.

Східні слов’яни на території України. Розселення східних слов’ян. Війни з Візантією та їх наслідки. Економіка і соціальні відносини східних слов’ян. Передумови утворення держави у східних слов’ян.

Археологічні та історико-лінгвістинні джерела про етнічну єдність південної групи східнослов'янських племен. Праукраїнський етнос.

 

Утворення і розвиток держави Київська Русь

Концепції походження держави Київська Русь та її назви. Розширення і зміцнення Київської держави наприкінці IX-X ст. Розквіт Київської Русі наприкінці X- I половині XI ст. Запровадження християнство. Історичне значення християнізації Русі. Політична система. Соціально – економічний розвиток. Зовнішня політика київських князів. Русь і кочівники.

Причини і етапи феодальної роздробленості. Занепад Києва. Тимчасова політична стабілізація суспільства: Володимир Мономах, Мстислав Великий. Занепад Київської Русі з другої половини XIстоліття. Посилення удільних князівств. Культура Київської Русі. Проблема формування народностей у Руській державі

 

Галицько-Волинська держава

Політичний, соціальний та економічний розвиток в XII - першій половині XIV століть. Правління династії галицьких Ростиславичів, Ярослав Осмомисл. Правління династії галицько-волинських Романовичів. Роман Мстиславич. Данило Галицький. Боротьба галицько-волинських князів з монголо-татарами. Занепад Галицько-Волинського князівства. Галицько-Волинське князівство як одна із форм української державності.

 

 

Українські землі під владою Литви та Польщі (XIV - перша половина XVII ст.)

Включення українських земель до складу Литовської держави. Політика великих литовських князів на українських землях. Передумови польсько-литовської інтеграції. Кревська та Городельська унії. Боротьба руських князів проти польсько-литовського зближення. Ліквідація удільних князівств. Люблінська унія та її наслідки для України. Суспільна організація та соціально-економічні відносини. Магдебурзьке право. Литовські статути. Православні братства в Україні. Брестська церковна унія: передумови та наслідки. Посилення національно-релігійного гноблення. Культурно-релігійні рухи кінця XVI – першої половини XVII століть. П.Могила. Роль церкви у збереженні самобутності українського народу.

Причини та джерела появи козацтва. Створення Запорізької Січі. Д.Вишневецький. Устрій та військово-політична організація Запорізької Січі. Основні етапи розвитку козацької державності. Реєстрове козацьке військо. Піднесення козацтва в другій половині XVI століття. Повстання під проводом К.Косинського і С.Наливайка, Поразка повстань та тимчасовий занепад Запорізької Січі. Боротьба козацтва з турками і татарами. Гетьман П. Сагайдачний. Хотинська війна Козацькі повстання 1620-1630-х рр. Причини поразки та наслідки повстань.

 

Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Утворення козацької держави

Причини, характер і рушійні сили. Основні концепції періодизації Визвольної війни. Початковий етап війни (1648-1649). Перемоги козацько-селянського війська під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. Битва під Зборовом. Зборівський мир. Відновлення української державності. Формування державних інституцій і активізація зовнішньополітичної діяльності уряду Б.Хмельницького. Молдавські походи Хмельницького. Битва під Берестечком і Білоцерківський мир. Битви під Батогом і Жванцем. Зближення України з Московією. Переяславська Рада. Березневі статті Б.Хмельницького 1654 року. Входження України під протекторат Московії. Завершальний етап Визвольної війни. Воєнні дії 1654-1657 рр. Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького. Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики І.Виговського. Гадяцька унія. Битва під Конотопом. Гетьманування Юрія Хмельницького. Поглиблення руйнівних процесів в Українській державі.

Історичне значення Визвольної війни українського народу. Оцінка особи Богдана Хмельницького в науковій літературі.

 

Соціально-економічний та політичний розвиток України в другій половині XVII - XVIIІ ст.

Зовнішньоекономічні зв'язки України в другій половині XVII- на початку XVIII століття. Економічне піднесення в Україні після приєднання Північного Причорномор'я.. Активізація зовнішньої торгівлі. Посилення кризових явищ в соціально-економічному житті України внаслідок закріпачення селянства1783 року.

Політичне життя в Україні в другій половині XVII століття. Спроби об'єднання українських земель. П. Дорошенко, І.Самойлович. Стабілізація політичного життя в Україні в кінці XVIII століття. Гетьман І.Мазепа.. Союз І.Мазепи з Карлом XII. Полтавська битва. Ліквідація Запорізької Січі. Гетьман у вигнанні - П.Орлик. Конституція П. Орлика 1711 року. Обмеження Української автономії в першій половні XVIII ст. Діяльність Малоросійської колегії. Правління гетьманського уряду (1735-1750). Гетьман К.Розумовський. Ліквідація гетьманату Катериною ІІ. Посилення антиукраїнської політики російського царизму. Ліквідація Запорізької Січі 1775 року і скасування козацької автономії.

Історичне значення Існування Української Гетьманської держави другої половини ХVIIVIIIстоліття.

Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці XVII-XVIІI століттях. Визвольні повстання 1702-1704 рр. С.Палій. Гайдамацькі рухи 1730-1760-х рр. Коліївщина, Рух опришків. О.Довбуш. Занепад та поділи Речі Посполитої. Нове політичне розчленування України Російською та Австрійською імперіями.

 

Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у І половині ХІХ ст.

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі іноземних держав.

Криза кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин. Початок промислового перевороту. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.

Загострення соціально-економічних протиріч в Україні. Селянські повстання. У.Кармелюк.

Початковий етап національного відродження. Становлення української інтелігенції. Діяльність декабристів в Україні. Вплив польського повстання 1830-1831 років на національне життя в Україні. Кирило-Мефодієвське братство. Т. Шевченко.

Участь України в зовнішньополітичних акціях Російської імперії (російсько-турецька війна 1806-1812, приєднання Бесарабії до Росії, війна з наполеонівською Францією 1812 року).

Характер політики австрійського уряду щодо українців. Продовження реформ Марії-Терези Йосифом ІІ, їх роль у розвитку національно-культурного життя Галичини та Буковини. Суспільно-політичний рух. "Руська трійця". Буржуазна революція 1848 року. Скасування кріпосного права. Головна Руська Рада.

 

Українські землі у ІІ половині ХІХ століття

Загострення соціально-класових протиріч. Селянські повстання. Скасування кріпосного права в Російській імперії. Буржуазні реформи 60-70 років та їх здійснення в Україні. Шляхи розвитку буржуазних відносин у сільському господарстві. Особливості завершальної фази промислового перевороту.

Культурно-просвітницький етап національного руху. Українофіли. В.Антонович. Громадівський рух І посилення репресій з боку царизму. Участь українців у польському повстанні 1863-1864 рр. в Україні, Валуєвський циркуляр. Емський указ. Криза громадівського руху. Діяльність російських народницьких груп в Україні. М.Драгоманов і зародження українського соціалізму. Революційно-демократичний рух. Поширення марксизму. Початок пролетарського руху.

Політико-адміністративний статус західноукраїнських земель. Народовська та москвофільська течії національно-визвольного руху. Криза культурницьких рухів. І.Франко, М.Грушевський. зародження національно-політичного руху в Україні. Поява українських політичних партій.

 

Українські землі на початку ХХ ст.

Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України. Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація сільського господарства. Кооперативний рух. Українські меценати-промисловці.

Суспільно-політичне життя у Наддніпрянській Україні. Політизація українського національного руху. Створення політичних партій. Проблеми становлення та консолідації української нації.

Події революції 1905—1907 рр. в Україні. Український національно-культурний рух. Діяльність українських парламентських громад у І та ІІ Державних Думах.

Столипінська земельна реформа. Посилення національного гніту в Наддніпрянській Україні у 1907—1914 рр. Український політичний та національно-культурний рух у 1907— 1914 рр. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних Думах.

Українські землі у складі Австро-Угорщини. Становище промисловості та сільського господарства. Кооперативний рух. Трудова еміграція.

Діяльність політичних, національно-культурних і військово-спортивних організацій на західноукраїнських землях. Реформа виборчої системи. Боротьба за створення українського університету. Особливості українського руху в Буковині і Закарпатті. Зміна ролі греко-католицької церкви. А. Шептицький.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Листопад 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Copyright MyCorp © 2017
Конструктор сайтів - uCoz